Beatrijspad 2, 2722 ZP, Zoetermeer
079 3629247

Algemene praktijk info

Huisregels

Algemene regels

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Laat geen waardevolle spullen achter in de wachtruimte of in uw jaszak.
 • Wij vragen u om schoenhoesjes te dragen in de behandelruimtes, omdat de kinderen vaak op blote voeten oefenen en ook baby’s en peuters soms op de grond liggen of zitten.
 • Wilt u er samen met uw kind op letten dat de wachtruimte opgeruimd wordt na gebruik.
 • In de hele praktijk geldt een rookverbod en huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Wijzigingen in uw contactgegevens en/of zorgverzekering willen wij graag zo spoedig mogelijk van u horen.
 • U draagt zelf de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Behandelingen en afspraken

 • Bij de eerste afspraak dient u het verzekeringspasje en de identiteitskaart van uw kind mee te nemen, evenals de eventuele verwijzing.
 • Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd aanwezig bent voor de afspraak. U hoeft zich niet te melden, maar kunt plaatsnemen in de wachtruimte.
 • Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch aan te geven. U belt naar of spreekt een boodschap in op het mobiele telefoonnummer van de behandelend therapeut. Indien u (om wat voor reden dan ook) een afspraak niet nakomt en de gereserveerde tijd daarvoor niet meer ingevuld kan worden ontvangt u een verzuimnota van € 30,- per niet nagekomen afspraak, die u niet kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Indien uw kind de nacht vóór de behandeling ziek is geworden dan kunt u vóór 8.15 uur de behandeling nog zonder verzuimkosten afzeggen. Dit kan alleen telefonisch, op het mobiele telefoonnummer van de behandelend therapeut.
 • Uw kind wordt in principe altijd door dezelfde kinderfysiotherapeut behandeld. In geval van ziekte of vakantie van de therapeut wordt de behandeling in overleg met u overgenomen of verzet naar een andere datum.
 • De kinderfysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Wilt u meer informatie over de Wet op de Persoonsgegevens, dan kunt u kijken op de volgende website: www.cbpweb.nl

Privacy Policy 

Kinderfysiotherapie Groei! hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysiotherapie Groei! houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kinderfysiotherapie Groei! zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:Kinderfysiotherapie Groei!
Beatrijspad 2
2722 ZP Zoetermeer
079-3629246

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Kinderfysiotherapie Groei! verwerkt de persoonsgegevens van uw kind voor de volgende doelstellingen:

 • Om u te helpen bij de hulpvraag omtrent uw kind.
 • Om te kunnen communiceren met u en uw kind omtrent de afspraken en dienstverlening aan uw kind.
 • Voor de communicatie met betrokken derden, om bijvoorbeeld meer informatie te verkrijgen met betrekking tot de hulpvraag en verslaglegging.
 • Voor het aanleggen en bijhouden een patiëntendossier, zoals wij verplicht zijn te doen op basis van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO)
 • Voor het declareren van de kosten van de therapie van uw kind bij de betreffende zorgverzekeraar en vervolgens verwerken in onze (financiële) administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderfysiotherapie Groei! verwerkt de persoonsgegevens van uw kind voor bovenstaande doeleinden. De gegevens worden verkregen via mondeling contact met u en/of uw kind, via een verwijzing, via onze website, via correspondentie en via andere, mogelijk ook elektronische, vormen van communicatie. De persoonsgegevens die wij van uw kind verwerken zijn:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Identificatie – documentsoort en nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Kinderfysiotherapie Groei! verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van uw kind:

 • Gezondheidsgegevens die u, uw kind en/of verwijzend arts/ andere derden verstrekken tijdens mondeling overleg, middels correspondentie en via andere, mogelijk ook elektronische, vormen van communicatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bewaartermijn persoonsgegevens
Kinderfysiotherapie Groei! bewaart de persoonsgegevens gedurende een periode die start vanaf het moment van de registratie daarvan en die duurt zolang als is voorgeschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), wat is vastgesteld op 15 jaar.

Verstrekking aan derden
Kinderfysiotherapie Groei! deelt de persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling van uw kind en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met iedere organisatie of bedrijf die in onze opdracht persoonsgegevens van uw kind verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens. Kinderfysiotherapie Groei! deelt de persoonsgegevens van je kind in bovengenoemd kader met:

 • De wettelijke vertegenwoordiger die de toestemmingsverklaring heeft ondertekend als het behandelde kind jonger is dan 16 jaar.
 • Intramed, waarbij wij onze elektronische patiëntendossiers hebben ondergebracht.
 • Vecozo, dit is het digitale communicatiemiddel tussen zorgverlener en zorgverzekeraar voor zowel controle op verzekeringsrecht als de declaraties van door Kinderfysiotherapie Groei! uitgevoerde behandelingen.
 • Qualiview, het meetbureau dat voor Kinderfysiotherapie Groei! onafhankelijk kwaliteitsonderzoek uitvoert, zodat we weten of u tevreden bent over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De verwerking van deze data is anoniem.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft, zoals huisarts, jeugdarts en/ of specialist, leerkracht of andere relevante betrokkenen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Kinderfysiotherapie Groei! van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat, waardoor de gegevens die u invult beveiligd zijn.
 • Het patiëntendossier wordt grotendeels digitaal en online verwerkt via het beveiligde systeem van Intramed, welke werken volgens de NEN 7510 normen. De papieren materialen van het dossier worden in een afgesloten ruimte bewaard.
 • Voor digitaal contact met artsen/ andere zorgverleners wordt gebruik gemaakt van Zorgmail of Siilo.

Kinderfysiotherapie Groei! meldt een eventueel datalek direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Rechten omtrent uw gegevens

 • Recht van inzage: De patiënt heeft het recht te weten of en welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel.  Op verzoek moet de patiënt daar een kopie van krijgen (papier of digitaal).
 • Recht van rectificatie: De patiënt heeft het recht te verlangen dat onjuiste of achterhaalde persoonsgegevens worden gecorrigeerd, en onvolledige gegevens worden aangevuld. Als de patiënt de juistheid van gegevens betwist, moet de verwerking daarvan (tijdelijk) worden beperkt. Aanvullingen en rectificaties dienen ook doorgegeven te worden aan de andere ontvangers van de betreffende persoonsgegevens.
 • Recht van gegevensverwijdering: De patiënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens te laten wissen. Het wissen van gegevens moet zonder onredelijke vertraging en binnen drie maanden worden uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct te worden voldaan aan het verzoek. Hier ontvangt u dan schriftelijk informatie over.  Wij zullen in ons dossier melden dat u als ouder/ verzorger de gegevens heeft laten verwijderen. Andere ontvangers van de persoonsgegevens moeten op de hoogte worden gebracht van de gegevensverwijdering. Er geldt echter geen verplichting om dit bij hen af te dwingen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De patiënt heeft het recht op dataportabiliteit. Op verzoek moeten de persoonsgegevens van een patiënt worden verstrekt in een vorm die het makkelijk maakt om deze gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Dit recht is van toepassing op een deel van de gegevens in medische dossiers: de persoonsgegevens die de patiënt zelf actief en bewust heeft verstrekt en de gegevens die de patiënt indirect heeft verstrekt door het gebruik van een meetinstrument, vragenlijst of die voortkomen uit observatie. Het recht op dataportabiliteit geldt dus niet voor gegevens die de patiënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen die  wij als zorgverlener op basis van de door de patiënt verstrekte gegevens vaststellen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
Kinderfysiotherapie Groei!
Beatrijspad 2
2722 ZP Zoetermeer
079-3629246

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Vindt u het lastig om de klacht direct te bespreken? U kunt ook een afspraak maken op een later tijdstip en iemand die u vertrouwt meenemen om u te helpen uw klacht te bespreken, u kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u ook terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

Wat gebeurt er met mijn klacht?
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.kinderfysiotherapiegroei.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.


Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Kinderfysiotherapie Groei! zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Kinderfysiotherapie Groei! garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Kinderfysiotherapie Groei! wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Kinderfysiotherapie Groei! links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Kinderfysiotherapie Groei! aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door kinderfysio.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Kinderfysiotherapie Groei! behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderfysiotherapie Groei!  of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Kinderfysiotherapie Groei! behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze documenten zijn voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.